1. HOME
  2. สินค้าของเรา
  3. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

สินค้าทั้งหมด

Products All

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยการทําให้แน่ใจว่าไม่มีขน เส้นผม และเศษฝุ่นติดไปกับเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนการเข้าไปในโรงงานนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เพราะการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอม อาจเป็นสาเหตุให้ผู้บริโภคไม่พอใจและร้องเรียนได้ ปัญหาจากการปนเปื้อนแม้เพียงครั้งเดียว สามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ดังเช่นตามรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆ จะเห็นได้ว่า ผู้บริโภคมีความรู้ความตระหนักต่อการปนเปื้อนของอาหารมากขึ้น หากมีการปนเปื้อนเกิดขึ้นในอาหารที่รับประทาน ผู้บริโภคอาจ ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ทางผู้ประกอบการและโรงงาน จึงควรยกระดับความใส่ใจต่อปัญหาการปนเปื้อน และเตรียมมาตรการป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ